АНКЕТА

 

Настоящата кратка анкета има за цел да проучи Вашето отношение към използването на Интернет за психологична консултация. Моля отговорете на въпросите, като оградите с кръгче отговорът, съответстващ на Вашето мнение.
Благодарим Ви за участието!
1. Моля отбележетие Вашите данни:

Пол:
мъж
жена
Образование:
средно
висше
Възраст:
18-30 години
31-40 години
41-55 години
над 55 години

 

2. Колко често ползвате интернет:

Не ползвам
До 2-3 пъти месечно
Веднаж седмично
Два-три пъти седмично
Всеки ден

 

3. Ако имате нужда от психологична помощ или консултация, бихте ли използвали за целта специализирани интернет сайтове?

Да
Не
Нямам мнение

 

4. Опитвали ли сте се досега да получите психологична помощ и/или консултация чрез интернет?

Да
Не

 

5. Ако "да" удоволетворени ли сте от получената психологична помощ и/или консултация?

Да, напълно
Донякъде
Не съм удоволетворен/а


6. Какво предпочитете:

Психологичното консултация по Интернет да е еднократен информативен "разговор";
Добре е психологичното консултиране по Интернет да продължи дълго, като регулярни срещи с приятел

 

7. По-долу са представени дойки твърдения, означени с буквите А и Б. Прочетете ги внимателно и отбележете това твърдение, което по-добре изразява вашето мнение. Не се замисляйте прекалено дълго. Няма правилни и неправилни отговори.

a. Често пъти чувствам, че имам слабо влияние върху това, което ми се случва
b. Невъзможно ми е да повярвам, че шансът или късметът играят важна роля в моя живот

a. Винаги е възможно да контролираш поведението си
b. Когато определени неща се случват с мен, често не мога да сдържам реакциите си

a. Забелязал съм, че има дни, в които нещата се нареждат от само себе си
b. Не вярвам в съществуването на добри и лоши дни; те са такива, каквито сами ги направим

a. Човек не винаги може да владее желанията си и постъпва необмислено
b. Ако иска човек винаги може да контролира непосредственото си желание и да не му позволява да определя цялото му поведение

 

8. Моля, отбележете срещу всяка от изброените по-долу характериктики степента, в която тя се отнася до Вас:

Не се отнася за мен
В малка степен
В средна степен
В голяма степен
В много голяма степен
Общителен
Обичащ приключенията
Енергичен
Настойчив
Толерантен към другите
Напрегнат
Тревожен
Прекалено чувствителен
Неуверен
Недоволен
Организиран
Отговорен
Дисциплиниран
Педантичен
Честолюбив
Доброжелателен
Доверчив
Склонен към сътрудничество
Великодушен
Не егоистичен
С богато въображение
Оригинален
Любознателен
С широки интереси
Творчески

 

9. Моля, отбележете срещу всяко от изброените по-долу твърдения степента, в която то отразява най-точно личното Ви мнение:

Много неточно
По-скоро неточно
Нито точно, нито неточно
По-скоро точно
Много точно
Интернет е добра възможност човек да сподели мислите и чувствата си с психолог
Чрез Интернет мога да получа психологична помощ във всеки момент, когато се чувствам дискомфортно
Психологичните Интернет консултации дават възможност да се чувствам свободен от условности и задръжки
Психологичното интернет консултиране е за предпочитане пред среща с психолог - избягва се притеснението
Интернет е моето средство за общуване и връзка със средата, включително ползването на различни здравни консултации.

 

Благодарим Ви за съдействието!

 

Екип на проект за развитие на телепсихологията, финансиран от ФНИ.

 

 

©2007-2009;